nlen

Bestuur Buma/Stemra

Besturingsmodel

De afgelopen jaren is het besturingsmodel van Buma/Stemra ingrijpend veranderd om te komen tot meer slagvaardigheid. Het uitgangspunt daarbij is dat er sprake is van een belangen overstijgend bestuur dat zich nadrukkelijk richt op een gezonde toekomst voor Buma/Stemra. Om dat te bereiken is het bestuur aanmerkelijk verkleind, is een onafhankelijke voorzitter benoemd die geen banden heeft met de rechthebbenden of gebruikers van muziek en is een Ledenraad in het leven geroepen. Deze ledenraad is het primaire aanspreekpunt voor leden die issues op tafel willen leggen of hun visie op bepaalde ontwikkelingen kenbaar willen maken.

Drie jaar na invoering stellen we vast dat een verbetering van de bestuurlijke organisatie tot stand is gebracht, maar dat de verantwoordelijkheden van bestuur en Ledenraad nog scherper gedefinieerd moeten worden. Om het bestuur in staat te stellen belangen overstijgend te laten functioneren is een scherpere scheiding nodig op het gebied van belangenbehartiging van de leden. Het bestuur beraadt zich op de precisering van die uitgangspunten en treedt daarover in overleg met de Ledenraad. Het bestuur kan zich belangen overstijgend richten op de hoofdzaken, terwijl de Ledenraad de specifieke belangen van de achterban vertegenwoordigt.

 

Leo-de-Wit

“Als bestuur zijn we er om de belangen van de leden en aangeslotenen in het collectief zo goed mogelijk te behartigen.”

“Het bestuur moet steeds de verschillende belangen tegen elkaar af wegen. Dat zou ook goed kunnen in een collectief waarin uiteindelijk de leden en aangeslotenen de laatste stem hebben. In de voorbereiding van besluiten en belangenbehartiging speelt de ledenraad een belangrijke rol. Niet alleen als het gaat om inhoudelijke onderwerpen maar ook als het gaat om de relatie tot het bestuur en de algemene ledenvergadering.”

Leo de Wit, Bestuursvoorzitter

Niels_Walbomers

“De muziekwereld, en daarmee ook de exploitatie van auteursrechten, vindt steeds meer plaats op het internationale toneel.”

Een aantal grote succesvolle platforms zijn daarin wereldwijd actief en hebben een grote marktmacht ontwikkeld. Dat betekent dat ook rechtenbeheerorganisaties met auteurs en uitgevers samen een vuist moeten maken. Nu er aan de achterkant sprake is van een goede samenwerking is het tijd om ook samen te werken in het afsluiten van betere licentiedeals met die partijen.”

Niels Walboomers, Bestuurslid

Martijn_Schimmer

“Niet iedereen realiseert zich goed wat Buma/Stemra doet voor de ontwikkeling van het Nederlands copyright met events zoals Amsterdam Dance Event.”

Buma Cultuur levert een geweldige bijdrage op dat punt en is mede verantwoordelijk voor het internationale succes. En zeker niet alleen op het gebied van dance maar ook daarbuiten. Je ziet de wereld van pop en dance ook steeds meer versmelten.”

Martijn Schimmer , Bestuurslid

 

Bestuur vereniging Buma en stichting Stemra

Per 31 december 2015

 • mr. L.A.J.M. de Wit (Bestuursvoorzitter Buma/Stemra)
 • drs. H.O. Westbroek (Vicevoorzitter)
 • A.A.L. de Raaff (Secretaris)
 • A.D.G. Fiumara
 • mr. drs. L.J. Deuss
 • L.A. Dikker
 • R. Meister
 • M. Schimmer
 • drs. N.M. Walboomers
 • A.B. Molema
 • M.H. Swemle
 • P.L. Perquin
 • R.D. van Vliet