nlen

Disclaimer

1. Algemeen

A.1.Wijziging Voorwaarden

Buma/Stemra behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Uw gebruik van de Site na aanpassing van de Voorwaarden betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden. Buma/Stemra kan de inhoud van de Site aanpassen en onderdelen verwijderen of toevoegen. Sommige toepassingen op de Site van Buma/Stemra bevatten bijzondere gebruiksvoorwaarden. Die bijzondere voorwaarden kunnen bepalen dat zij voor gaan op deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn voor de laatste keer aangepast op 19 september 2006.

A.2.Rechten van intellectuele eigendom

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op de Site berusten bij Buma/Stemra respectievelijk de rechthebbenden van dat materiaal. Bedoelde rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot deze Site.

A.3.Toegestane gebruik

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de Site ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik, tenzij in de Site uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Het is wel toegestaan de op de Site opgenomen formulieren en tarieven te kopiëren en te gebruiken voor het doel waarvoor zij blijkens hun voorwaarden bestemd zijn.

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buma/Stemra het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken.

Framing (van onderdelen) van de Site is zonder schriftelijke toestemming van Buma/Stemra niet toegestaan. Hyperlinking is toegestaan mits Buma/Stemra daarvan in kennis wordt gesteld.

A.4.Aansprakelijkheid

De informatie op deze Site is van algemene aard en wordt met zorg door Buma/Stemra samengesteld en onderhouden. Maar Buma/Stemra kan geen garantie geven dat de informatie volledig en juist is. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig of persoonlijk advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies toch van de op deze Site geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

De op deze Site aangeboden informatie wordt verstrekt “zoals zij is” en Buma/Stemra kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze Site.

Buma/Stemra is voorts in geen geval aansprakelijk voor fouten en onderbrekingen in het functioneren van de Site.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Voorwaarden, gaan de voorwaarden van deze producten en diensten voor.

U bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle informatie die u aan ons verstrekt.

De Site van Buma/Stemra bevat links naar websites van derden waarover Buma/Stemra geen zeggenschap heeft. Buma/Stemra doet geen controles omtrent deze websites en de inhoud ervan. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico. Buma/Stemra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid omtrent de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites.

A.5.Privacy statement

Tenzij anders op de Site is aangegeven, zullen de persoonlijke gegevens die u op de Site invult uitsluitend worden gebruikt voor de gebruikelijke taken en werkzaamheden van Buma/Stemra. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven, tenzij het verband houdt met de taken en werkzaamheden van Buma/Stemra.

Op de Site wordt eventueel gebruik gemaakt van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie waarmee Buma/Stemra bepaalde login informatie kan opslaan en ontsluiten op het systeem van de bezoeker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. U kunt uw computer zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

A.6.Toepasselijk recht

Buma/Stemra is een vereniging/stichting naar Nederlands recht. Door uw bezoek van de Site van Buma/Stemra gaat u akkoord met de toepassing van Nederlands recht en met de beoordeling van opmerkingen, klachten en dergelijke over de Site door rechters in Nederland.